Välkommen till Rocknebyskolan

Vi är den lilla skolan där vi jobbar efter att ”alla ska känna alla”.

Detta gör vi bland annat genom att jobba i åldersblandade faddergrupper där vi arbetar med värdegrundsfrågor. Vi har även gemensamma projekt som till exempel ”Läsa mellan loven”, där hela skolan satsar extra mycket på läsning. Alla ska känna sig trygga på Rocknebyskolan, därför prioriterar vi trygghetsfrågor såväl som kunskaper.

Vårt fritidshem är ett viktigt komplement till förskoleklass och grundskola. Utifrån
läroplanens mål för fritidshemmet vill vi att elevens förmågor ska få utvecklas i en naturnära miljö. Rocknebyskolan har en fantastisk utemiljö med en skog inpå knuten.

Vi erbjuder:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6

Vi värdesätter samarbetet mellan de olika verksamheterna för att få en tydlig röd
tråd för eleverna genom hela skoldagen.

Vi arbetar i åldershomogena klasser, oftast med två pedagoger/klass, för att kunna
vara flexibla utifrån elevernas behov. Vi har en aktiv elevdemokrati genom olika råd, såsom navet (elevråd), kost-, miljö- samt biblioteksråd.

På Rocknebyskolan är klassrummen utrustade med digitala skrivtavlor och vi tillhandahåller ett personligt digitalt verktyg till alla elever i årskurs 4–6.

Välkommen till Rocknebyskolan!

Fler sidor inom välkommen till rocknebyskolan

Förväntningar på Rocknebyskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Rocknebyskolan

Kontakta Rocknebyskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Rocknebyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Rocknebyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor.

Vision och mål på Rocknebyskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet

Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Publicerad: 3 oktober 2019