Skolskjuts

Skolskjuts inom grundskola och särskola

För elever i grundskola och särskola i Kalmar kommun anordnar utbildningförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning skolskjuts enligt de riktlinjer som presenteras här på sidan. Riktlinjerna, antagna 2016-04-20, är indelade i olika delar som beskriver vad som gäller vid skolskjuts utifrån de olika begreppen. För att ha rätt till skolskjuts ska du vara folkbokförd i Kalmar kommun.

Allmänt om skolskjuts

Vad säger skollagen om skolskjuts? Skollagen 10 kap 32§: Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

För elever i grundsärskola gäller skollagens 11 kap 31§.

Hur anordnas skolskjuts?

Skolskjuts i Kalmar kommun anordnas med upphandlade skolskjutslinjer eller linjelagd kollektivtrafik. Kalmar länstrafik (KLT) ansvarar för transporten av skolskjutsar via skolskjutsavtal. Elevens resväg till och från skolan kan innebära byte av fordon. Elev som är berättigad till skolskjuts erhåller busskort som färdbevis.

Vem beslutar?

Det är Kalmar kommun som beslutar hur den praktiska tillämpningen skall utformas för skolskjuts. Utbildningsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd fattar beslut om gällande skolskjutsriktlinjer. Beslut om beviljande av skolskjuts är delegationsbeslut och fattas av rektor på respektive skola.

Överklagan av beslut

Beslut om skolskjuts som fattas för elever som går i den skola kommunen placerat dem i kan överklagas genom förvaltningsbesvär (avser beslut som är fattade enligt 1:a stycket 10 kap 32§ och 11 kap. 31§ i Skollagen). Domstolens prövning av ärendet är fullständig och omfattar således både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Det är bara den som är direkt berörd av beslutet som kan överklaga

Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Publicerad: 18 april 2017