Kalmar kommuns anslagstavla

Illustration - kvinna som sitter vid en dator och letar information på kalmar.se

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid:

Måndag 30 januari 2023 kl 11.00

Plats:

Tallhagsskolans aula

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 10 januari 2023

Justerat:

19 januari 2023

Anslaget sattes upp:

19 januari 2023

Anslaget tas ned:

10 februari 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 december 2022

Justerat:

4 januari 2023

Anslaget sattes upp:

5 januari 2023

Anslaget tas ned:

27 januari 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 januari 2023

Justerat:

18 januari 2023

Anslaget sattes upp:

18 januari 2023

Anslaget tas ned:

9 februari 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 januari 2023

Justerat:

24 januari 2023

Anslaget sattes upp:

25 januari 2023

Anslaget tas ned:

16 februari 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

§ 4

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:
Räddningstjänsten Sydost

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Räddningstjänsten Sydost

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 18 januari 2023

Justerat:

18 januari 2023

Anslaget sattes upp:

19 januari 2023

Anslaget tas ned:

10 februari 2023

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Sekretessärenden

Socialnämndens sociala utskott 9 januari 2023

Justerat:

9 januari 2023

Anslaget sattes upp:

10 januari 2023

Anslaget tas ned:

1 februari 2023

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Omedelbar justering

Socialnämndens sociala utskott 9 januari 2023

Justerat:

11 januari 2023

Anslaget sattes upp:

12 januari 2023

Anslaget tas ned:

3 februari 2023

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 18 januari 2023

Justerat:

18 januari 2023

Anslaget sattes upp:

19 januari 2023

Anslaget tas ned:

10 februari 2023

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 19 januari 2023

Justerat:

23 januari 2023

Anslaget sattes upp:

25 januari 2023

Anslaget tas ned:

15 februari 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Kungörelse:

Kommunstyrelsen har den 10 januari 2023 beslutat om följande styrande dokument:

Uppdaterade regler för Kalmar kommuns tomtkö och riktlinjer för försäljning av villatomter

Kommunstyrelsens protokoll är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla den 19 januari 2023. Sista dag att överklaga beslutet är den 9 februari 2023

Kungörelse:

Kommunfullmäktige har den 19 december 2022 beslutat om följande styrande dokument:

  • Verksamhetsplan med budget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025
  • Taxor och taxeföreskrifter 2023 för Kretslopp Sydost
  • Ny hamntaxa (fartygs- och varuavgifter)
  • Taxor inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde
  • Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) 2023
  • Riktlinjer för Kalmar kommuns minoritetspolitiska arbete 2023 – 2026
  • Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen
  • Ändring i bolagsordning för Kalmar Kommunbolag AB
  • Ändring i bolagsordningar för Destination Kalmar AB och Växtplats i Kalmar AB
  • Regler för i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra 2023–2026

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla den 3 januari 2023. Sista dag att överklaga besluten är den 24 januari 2023.

De nya dokumenten kommer inom kort finnas på kommunens hemsida: www.kalmar.selänk till annan webbplats

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - LZF 394

Ursprunglig uppställningsplats
Ölandskajen grusparkeringen.

Publicerad
2022-12-22

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2022-6197

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - DNR 703

Ursprunglig uppställningsplats
Skeppsbrogatan 53

Publicerad
2022-12-22

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2022-6198


Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - XFO 081

Ursprunglig uppställningsplats
Koltrastvägen

Publicerad
2022-12-14

Anslaget tas ner
2023-03-15

Diarienummer
SBK-2022-5965

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Nyheter

Evenemang

false