Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Ordförande är Johan Persson (S), 1:e vice ordförande är Hanne Lindqvist (M) och 2:e vice ordförande Liselotte Ross (V).

Kommunstyrelsen har två utskott. Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling. Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor och miljö- och naturresursplanering.

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Tidigare protokoll kommunstyrelsen 2015-2022

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut