Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Här hittar du mätningar och uppföljningar av den kommunala verksamheten

Kalmar kommun deltar i flera mätningar med syftet att bland annat:

  • få underlag om nuläget för att kunna följa upp, analysera och förbättra vår verksamhet
  • kunna jämföra oss med andra kommuner och med oss själva över tid
  • få information om hur vi tillgodoser våra kunders/brukares/klienters behov
  • kunna informera och skapa delaktighet
  • öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkommer
  • stimulera till analysera sin verksamhet
  • lära av varandra och därigenom förbättra kvaliteten och effektivisera.

Här redovisas resultaten från de största mätningarna som görs av våra verksamheter.

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar