JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Styrande dokument

En kommuns verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Några exempel på de lagar vi måste följa är kommunallagen, förvaltningslagen, skollagen, socialtjänstlagen och miljö- och hälsoskyddslagen.

I kommunallagen framgår att en kommun t.ex. måste ha en arbetsordning för kommunfullmäktige, reglementen för de politiska nämnderna, budget och en översiktsplan. Samtliga av dessa dokument fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunen har också behov av att besluta om andra styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas. Det kan vara inom miljö- och hälsoskydd, allmän ordning och trafik. Vidare beslutar kommunen om taxor, reglementen och kommunens organisation. Dessa dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om.

Från och med den 1 januari 2013 ska kommunens föreskrifter vara lätt åtkomliga på kommunens webbplats. Nedan framgår Kalmar kommuns styrande dokument indelade i olika kapitel.

Kontakt