Psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiatri

Öppna jämförelser av socialtjänstens psykisk funktionsnedsättning bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med "Öppna jämförelser" är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar att:

• Tillgången till öppna verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning har minskat under covid-19. 64 procent av kommunerna uppger i år att de erbjuder detta. Det är en minskning med 16 procentenheter jämfört med 2020.

I Kalmar finns öppna verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning.

• Andelen kommuner som uppger att de använt resultat från brukarstyrd brukarrevision för verksamhetsutveckling är 14 procent. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2020.

I Kalmar har ännu inte genomförts någon brukarstyrd brukarrevision inom området socialpsykiatri.

• Det är en större andel av kommunerna som uppger att de genomfört en undersökning om enskildas uppfattning om kvalitet och använt resultaten för att utveckla verksamheten inom utförarverksamhet, än inom myndighetsutövningen. 47 procent av kommunerna uppger att de använder det i utförarverksamhet, och enbart 16 procent inom myndighetsutövningen.

I Kalmar har genomförts undersökning om enskildas uppfattning för att utveckla verksamheten inom utförarverksamhet men inte inom myndighetsutövning.

• Andelen kommuner som uppger att de erbjuder personligt ombud är fortsatt hög. Det är 84 procent av kommunerna som i år uppger att de erbjuder personligt ombud.

I Kalmar finns personligt ombud.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Publicerad: 27 juni 2019