Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av kommunens stöd till personer med funktionsnedsättning bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar att:

 • Det är framför allt i utförarverksamheten inom LSS som kommuner använder enskildas uppfattning som underlag för verksamhetsutveckling, 61procent av kommunerna uppger att de använder det i utförarverksamhet, och enbart 12 procent inom myndighetsutövningen.

  I Kalmar har genomförts undersökning om enskildas uppfattning för att utveckla verksamheten inom utförarverksamhet men inte inom myndighetsutövning.

 • Allt fler använder arbetssättet IBIC vid utredningar och uppföljningar, men det är fortsatt väldigt få kommuner som har använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling, 7 procent.

  I Kalmar används arbetssättet IBIC vid utredningar och uppföljningar, men resultatet från systematisk uppföljning används inte till verksamhetsutveckling.

 • Samlade kompetensplaner finns i omkring en tredjedel av kommunerna. Det är en ökning sedan 2016, men innebär att majoriteten alltjämt saknar sådana planer.

  I Kalmar finns en samlad kompetensutvecklingsplan.

 • Ett bakgrundsmått visar att andelen handläggare med socionomexamen skiljer sig över landet, på riksnivå är det 82 procent av handläggarna som är socionomer inom LSS

  I Kalmar är 90,9 procent av handläggarna inom LSS socionomer.

 • Aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan med psykiatrin finns inom LSS enbart i omkring en tredjedel av kommunerna.

  I Kalmar finns aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan med psykiatrin.

Årets resultat visar att:

 • 43 procent av kommunerna har aktuella kontinuitetsplaner inom LSS-boenden för vuxna, vilket är en ökning sedan 2019. Planerna syftar till att säkerställa att verksamheterna har förutsättningar att fortsätta bedrivas med god kvalitet även vid en kris.
  Kalmar kommun har en aktuell kontinuitetsplan inom LSS-boenden vuxna.

 • Allt fler kommuner, nästan 9 av 10, har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig dygnet runt.
  Kalmar kommun har en socialjour med socionomutbildad personal dygnet runt.

 • 2 av 3 kommuner saknar en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling inom LSS.
  Kalmar kommun har en aktuell samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling inom LSS, men handläggarna har inte kontinuerlig handledning.

 • Allt fler kommuner har rutiner för att uppmärksamma våldsutsatthet och fler använder standardiserade metoder för att upptäcka missbruk.
  Kalmar kommun har inom Funktionsstöd Vuxen varken rutiner för att uppmärksamma våldsutsatta eller använder standardiserade metoder för att upptäcka missbruk.

2019 års resultat visar att:

 • Rutiner om att pröva möjlighet till arbete kan öka förutsättningar för personer att gå från daglig verksamhet till arbete. Andelen kommuner med aktuella skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner är fortsatt låg men har ökat från 13 till 17 procent 2017-2019.
  Kalmar har som rutin för att minst varje år pröva om den som deltar i daglig verksamhet har möjlighet till arbete eller praktikplats.

 • I år är det 19 procent av kommunerna som uppger att de använder IBIC vid alla utredningar inom LSS, vilket är en ökning sedan 2018. Individens behov i centrum, IBIC, är ett systematiskt arbetssätt som utgår från personens behov inom olika livsområden i det dagliga livet.
  Kalmar använder IBIC vid utredningar inom LSS men ännu inte för alla.

 • Mer än hälften av kommunerna har inte aktuella, skriftliga rutiner och överenskommelser beslutade på ledningsnivå kring samarbete och samverkan som gäller arbetet med barn med funktionsnedsättning.
  I Kalmar finns överenskommelse med Region Kalmar län, men inte med LSS barn och Försäkringskassan.

2018 års resultat visar att:

 • 57 procent av kommunerna har gjort minst en undersökning om enskildas uppfattning om kvalitet och använt resultaten för att utveckla verksamheten.
  I Kalmar genomförs brukarundersökning varje år. Vartannat år tillfrågas de som har bor i en bostad med särskild service och vartannat år tillfrågas de som har daglig verksamhet enligt LSS. Varje år sker uppföljning av resultaten på olika sätt för att utveckla verksamheten.

 • 9 procent av kommunerna har sammanställt resultat från uppföljningar av beslutade insatser och använt de resultaten i utveckling av verksamheten. Det är något fler än 2017.
  Kalmar har inte använt systematisk uppföljning i sin verksamhetsutveckling inom området funktionsnedsättning.

 • Omkring hälften av kommunerna har en rutin för att informera att den enskilde har möjlighet att få en samordnad individuell plan (SIP) inom LSS. Det innebär en ökning sedan förra året.
  I Kalmar finns en rutin för att informera den enskilde om möjligheten att få en samordnad individuell plan (SIP).

 • Endast 14 procent av kommunerna har en rutin att minst varje år pröva om den som deltar i daglig verksamhet har möjlighet till arbete eller praktikplats.
  Kalmar saknar rutin för att minst varje år pröva om den som deltar i daglig verksamhet har möjlighet till arbete eller praktikplats.


Sammanfattning av kommunens resultat

Jämförelsen visar bland annat att systematisk uppföljning är ett utvecklingsområde i landet då endast 6 procent av kommunerna följer upp individer, sammanställer på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten. Flera kommuner (däribland Kalmar) håller
dock på att införa arbetssättet som kan utgöra ett stöd för systematisk
uppföljning.

Kalmar är en av de kommuner (totalt 13%) som har en rutin för att pröva möjligheten till arbete eller praktikplats för personer som deltar i daglig verksamhet. 36% av kommunerna – däribland Kalmar - har haft minst en person som har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden samt minst en person gått från daglig verksamhet till skyddat arbete.

Brukarnas erfarenheter och synpunkter är en viktig del i evidensbaserad praktik. Den enskilde ska vara delaktig, ha inflytande och ges möjlighet till egna val. I kommunen finns personliga ombud men inte brukarinflytandesamordnare och det genomförs inte heller brukarstyrd
brukarrevision. Kalmar kommun har också uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa samt personer som är eller riskerar att bli hemlösa.

Så används resultatet

I socialförvaltningen genomförs årligen flera kvalitetsmätningar. Resultaten för dessa ingår sedan i det årliga målarbetet. I målarbetet analyserar resultaten både på en övergripande nivå men också för varje enhet. På så sätt väljer förvaltningen vilka kvalitetsresultat som ska användas för förbättringsarbete.

I förbättringsarbete involveras de som berörs av området för att se hur vi kan förbättra vår kvalitet. Det kan vara medarbetare, chefer, anhöriga eller personer som har stöd från oss. När förbättringsarbetet är genomfört gör vi en ny kvalitetsmätning för att se om vi har blivit bättre. Vårt mål är att hela tiden tydliggöra vår kvalitet men också ta reda på hur vi kan bli bättre.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 24 juni 2021
Publicerad: 4 juli 2017