Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av kommunens stöd till personer med funktionsnedsättning bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar bland annat:

 • Andelen kommuner som har aktuella skriftliga rutiner för hur handläggare ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen har utsatts för våld i nära relationer, har ökat till 47 procent inom både LSS vuxen och LSS barn. Det är en ökning med 3 respektive 2 procentenheter sedan 2022.

I Kalmar finns skriftliga rutiner för hur handläggare ska gå tillväga vid indikationer på att en vuxen har utsatts för väld såväl inom LSS vuxen som LSS barn

 • 20 procent av kommunerna har genomfört Individbaserad systematisk uppföljning, ISU, av målgruppens behov, 25 procent har genomfört ISU av verksamhetens stöd och/eller insatser till enskilda brukare och 26 procent har genomfört ISU av stöd och insatsers resultat för de enskilda brukarna. Indikatorerna redovisas i år för första gången i öppna jämförelser.

Kalmar har inte genomfört ISU inom området LSS

 • Ungefär en femtedel av kommunerna,19 procent, har genomfört en undersökning om enskildas uppfattning av verksamhetens kvalitet inom myndighetsutövningen och använt resultaten för att utveckla verksamheten. Det är en ökning med 7 procentenheter sedan 2021. Det är framför allt i utförarverksamheten inom LSS som kommuner använder enskildas uppfattning som underlag för verksamhetsutveckling, 61 procent, vilket är samma nivå som 2021. Med enskilda avses personer som under mätperioden har haft kontakt med myndighetsutövningen alternativt har ett verkställt beslut om insats. Dessa indikatorer mättes inte 2022.

Kalmar har genomfört undersökning om enskildas uppfattning och använt resultaten för att utveckla verksamheten inom utförarverksamhet men inte inom myndighetsutövningen. Under 2023 kommer området LSS i Kalmar genomföra undersökning om enskildas uppfattning av verksamhetens kvalitet inom myndighetsutövningen.

Årets resultat visar att:

 • 55 procent av kommunerna använder arbetssättet IBIC vid alla utredningar inom LSS och 37 procent IBIC vid alla uppföljningar. Det är en ökning med 14 procentenheter respektive 8 procentenheter sedan 2021.

I Kalmar används arbetssättet IBIC vid alla utredningar och uppföljningar.

 • 44 procent av kommunerna har aktuella skriftliga rutiner för hur handläggare ska gå tillväga vid indikation på att en vuxen har utsatts för våld inom LSS vuxen och 45 procent inom LSS barn.

I Kalmar finns skriftliga rutiner för hur handläggare ska gå tillväga vid indikationer på att en vuxen har utsatts för väld såväl inom LSS vuxen som LSS barn.

 • Andelen kommuner med aktuella, skriftliga överenskommelser beslutade på ledningsnivå för extern samverkan för barn respektive vuxna med funktionsnedsättning minskar inom båda områden.

I Kalmar finns aktuella överenskommelser om samverkan med Barn och ungdomspsykiatrin, Barn och ungdomsmedicin, Barn och ungdomshabilitering, Vuxenpsykiatrin och Vuxenhabilitering. Aktuell överenskommelse om samverkan saknas med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Årets resultat visar att:

 • Det är framför allt i utförarverksamheten inom LSS som kommuner använder enskildas uppfattning som underlag för verksamhetsutveckling, 61procent av kommunerna uppger att de använder det i utförarverksamhet, och enbart 12 procent inom myndighetsutövningen.

  I Kalmar har genomförts undersökning om enskildas uppfattning för att utveckla verksamheten inom utförarverksamhet men inte inom myndighetsutövning.

 • Allt fler använder arbetssättet IBIC vid utredningar och uppföljningar, men det är fortsatt väldigt få kommuner som har använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling, 7 procent.

  I Kalmar används arbetssättet IBIC vid utredningar och uppföljningar, men resultatet från systematisk uppföljning används inte till verksamhetsutveckling.

 • Samlade kompetensplaner finns i omkring en tredjedel av kommunerna. Det är en ökning sedan 2016, men innebär att majoriteten alltjämt saknar sådana planer.

  I Kalmar finns en samlad kompetensutvecklingsplan.

 • Ett bakgrundsmått visar att andelen handläggare med socionomexamen skiljer sig över landet, på riksnivå är det 82 procent av handläggarna som är socionomer inom LSS

  I Kalmar är 90,9 procent av handläggarna inom LSS socionomer.

 • Aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan med psykiatrin finns inom LSS enbart i omkring en tredjedel av kommunerna.

  I Kalmar finns aktuella skriftliga överenskommelser om samverkan med psykiatrin.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) omfattar totalt ca 40 nyckeltal och är indelad i tre huvudområden: Barn och ung

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Publicerad: 4 juli 2017