Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av kommunens stöd till personer med funktionsnedsättning bygger på enkäter till landets samtliga kommuner. Öppna jämförelser görs i samverkan mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att stimulera kommunerna att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Redovisningen ger möjligheter till jämförelser mellan olika kommuner.

Årets resultat visar att:

 • Rutiner om att pröva möjlighet till arbete kan öka förutsättningar för personer att gå från daglig verksamhet till arbete. Andelen kommuner med aktuella skriftliga och på ledningsnivå beslutade rutiner är fortsatt låg men har ökat från 13 till 17 procent 2017-2019.
  Kalmar har som rutin för att minst varje år pröva om den som deltar i daglig verksamhet har möjlighet till arbete eller praktikplats.

 • I år är det 19 procent av kommunerna som uppger att de använder IBIC vid alla utredningar inom LSS, vilket är en ökning sedan 2018. Individens behov i centrum, IBIC, är ett systematiskt arbetssätt som utgår från personens behov inom olika livsområden i det dagliga livet.
  Kalmar använder IBIC vid utredningar inom LSS men ännu inte för alla.

 • Mer än hälften av kommunerna har inte aktuella, skriftliga rutiner och överenskommelser beslutade på ledningsnivå kring samarbete och samverkan som gäller arbetet med barn med funktionsnedsättning.
  I Kalmar finns överenskommelse med Region Kalmar län, men inte med LSS barn och Försäkringskassan.

2018 års resultat visar att:

 • 57 procent av kommunerna har gjort minst en undersökning om enskildas uppfattning om kvalitet och använt resultaten för att utveckla verksamheten.
  I Kalmar genomförs brukarundersökning varje år. Vartannat år tillfrågas de som har bor i en bostad med särskild service och vartannat år tillfrågas de som har daglig verksamhet enligt LSS. Varje år sker uppföljning av resultaten på olika sätt för att utveckla verksamheten.

 • 9 procent av kommunerna har sammanställt resultat från uppföljningar av beslutade insatser och använt de resultaten i utveckling av verksamheten. Det är något fler än 2017.
  Kalmar har inte använt systematisk uppföljning i sin verksamhetsutveckling inom området funktionsnedsättning.

 • Omkring hälften av kommunerna har en rutin för att informera att den enskilde har möjlighet att få en samordnad individuell plan (SIP) inom LSS. Det innebär en ökning sedan förra året.
  I Kalmar finns en rutin för att informera den enskilde om möjligheten att få en samordnad individuell plan (SIP).

 • Endast 14 procent av kommunerna har en rutin att minst varje år pröva om den som deltar i daglig verksamhet har möjlighet till arbete eller praktikplats.
  Kalmar saknar rutin för att minst varje år pröva om den som deltar i daglig verksamhet har möjlighet till arbete eller praktikplats.


Sammanfattning av kommunens resultat

Jämförelsen visar bland annat att systematisk uppföljning är ett utvecklingsområde i landet då endast 6 procent av kommunerna följer upp individer, sammanställer på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten. Flera kommuner (däribland Kalmar) håller
dock på att införa arbetssättet som kan utgöra ett stöd för systematisk
uppföljning.

Kalmar är en av de kommuner (totalt 13%) som har en rutin för att pröva möjligheten till arbete eller praktikplats för personer som deltar i daglig verksamhet. 36% av kommunerna – däribland Kalmar - har haft minst en person som har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden samt minst en person gått från daglig verksamhet till skyddat arbete.

Brukarnas erfarenheter och synpunkter är en viktig del i evidensbaserad praktik. Den enskilde ska vara delaktig, ha inflytande och ges möjlighet till egna val. I kommunen finns personliga ombud men inte brukarinflytandesamordnare och det genomförs inte heller brukarstyrd
brukarrevision. Kalmar kommun har också uppsökande verksamhet för personer med psykisk ohälsa samt personer som är eller riskerar att bli hemlösa.

Så används resultatet

I socialförvaltningen genomförs årligen flera kvalitetsmätningar. Resultaten för dessa ingår sedan i det årliga målarbetet. I målarbetet analyserar resultaten både på en övergripande nivå men också för varje enhet. På så sätt väljer förvaltningen vilka kvalitetsresultat som ska användas för förbättringsarbete.

I förbättringsarbete involveras de som berörs av området för att se hur vi kan förbättra vår kvalitet. Det kan vara medarbetare, chefer, anhöriga eller personer som har stöd från oss. När förbättringsarbetet är genomfört gör vi en ny kvalitetsmätning för att se om vi har blivit bättre. Vårt mål är att hela tiden tydliggöra vår kvalitet men också ta reda på hur vi kan bli bättre.

Ett område som har undersökts är arbete och sysselsättning och om det i kommunen finns minst en person som har gått från biståndsbeslutad daglig verksamhet eller sysselsättningsinsats till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden eller fått skyddat arbete. På nationell nivå kan man se en positiv utveckling inom området. Även Kalmar har kunnat svara ja på en av dessa frågor.

Kalmar tillhör en av de kommuner som kan erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering enligt den evidensbaserade metoden Supported Employment enligt IPS-modellen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Metoden syftar till att ge individen stöd i att finna och behålla ett förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden baserat på individens egna val och preferenser.

Årets resultat visar också att det är få kommuner som arbetar med systematisk uppföljning, d.v.s. följer upp individer, sammanställer på gruppnivå och använder resultaten för att utveckla verksamheten. Detta är ett utvecklingsområde även för Kalmar.

De uppgifter som presenteras i öppna jämförelser ger inte en heltäckande bild av förutsättningar för god kvalitet inom socialtjänsten. Det är därför nödvändigt att resultaten bedöms och analyseras. Handlingsplaner kommer att upprättas för de förbättringsområden som identifieras.

Via länken nedan hittar du kvalitetsmätningen på Socialstyrelsens webbplats.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarna ger Kalmar kommun gott betyg

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 6 december 2019
Publicerad: 4 juli 2017