Integration- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden ansvarar för integration och arbetsmarknad och fullgör kommunens uppgifter inom dessa områden.

Protokoll, kallelser och handlingar till och med 2 maj 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2024
Kallelse 2024

Nämnden ansvarar för samordning i frågor gällande flykting, etablering, sysselsättning, arbetsmarknad med mera. Nämnden ansvarar även för samhällsorientering för vuxna nyanlända, för uppgifter inom flyktingmottagandet och inom etableringsområdet samt för uppföljning av nämndernas minoritetspolitiska arbete.

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde:

  • Skapa samhällsnytta genom en trygg och meningsfull praktik, arbetsträning och sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.
  • Implementera den av kommunfullmäktige beslutade strategin för etnisk och kulturell inkludering
  • Aktivt stödja och samverka med andra nämnder och bolag
  • Ansvara för att ta fram handlingsplaner och andra styrande dokument
  • Anskaffa bostäder för nyanlända
  • Fullfölja kommunens ansvar i enlighet med 29 kap. 9 § skollagen (kommunala aktivitetsansvaret), med undantag för Kalmarsunds Gymnasieförbunds uppdrag att föra register över de ungdomar som avses.
  • Samverka med Linnéuniversitetet, näringsliv och idéburen sektor
  • Verka för en helhet kring integration och arbetsmarknad på kort och lång sikt

Nämnden ska nära samarbeta med Växtplats i Kalmar AB och Styrelsen för vuxenutbildning gällande nämndens ansvarsområde samt vuxenutbildning. Kommunledningskontoret utgör förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden som består av sju ledamöter och tre ersättare sammanträder cirka en gång per månad. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Protokoll, kallelser och handlingar 2023 fram till och med 25 maj 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2023
Kallelser 2023

Protokoll, kallelser och handlingar 2019-2023 (Utskottet för integration och arbetsmarknad)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2023
2022
2021

Kontakt

Fler sidor inom möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter

Hjälpmedelsnämnden

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för teknis

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Landsbygdsnämnden

Nämnden ansvarar för Kalmar kommuns strategiska arbete med landsbygdsutveckling.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, mil

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd upphörde maj 2023. Möten handlingar och protokoll fram till detta datum hittar du här

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år.

Valnämnden

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, va

Vatten- och miljönämnden

Vatten- och miljönämnden ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. Utom vad gäller samhällsbyggnad

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 14 maj 2024
Publicerad: 9 januari 2019