Bygdeväg Drag-Revsudden

Karta med aktuella vägsträckor utmärkta.

Karta med aktuella vägsträckor utmärkta.

Stora delar av sträckan Drag-Revsudden på väg 592 är en så kallad bygdeväg. I kombination med nya hastighetsbegränsningar vill vi skapa en säkrare trafikmiljö på en sträcka som är smal, slingrig och bitvis har dålig sikt.

Bygdeväg Drag-Revsudden

Den 3/10 2022 tog kommunen över vägansvaret för delsträckan Drag-Boda och Revsudden på väg 592 från Trafikverket. Vägsträckan är smal och tillåter inte att separata gång- och cykelbanor byggs, så för att skapa en säkrare trafikmiljö genomfördes en rad andra åtgärder. Sträckan med hastighet 40 km/timmen förlängdes med 2,4 kilometer för att innefatta all sammanhängande bebyggelse i Drag, Boda och Revsudden. Vägen målades även om till bygdeväg i Drag-Boda respektive Revsudden.

Flera åtgärder planeras

Kommunen har ett ytterligare antal preliminära trafiksäkerhets- och trygghetsskapande åtgärder planerade. Åtgärderna är ännu inte detaljprojekterade och tidpunkten för genomförandet är inte bestämd.

  • Flytta på hållplatserna Långö och Drag cirka 70-100 m österut, för att komma närmare de anslutande gator där de flesta skolungdomarna bor. På så sätt behöver ungdomarna (och andra) gå en kortare sträcka på Revsuddevägen då de ska till eller från bussen.
  • Ny busshållplats i Boda i färdriktning västerut mot Rockneby. Idag angör busslinje 170 en hållplats söder om Revsuddevägen i båda riktningarna, vilket tvingar skolungdom med flera att korsa vägen varje gång. Genom att en ny hållplats angörs på norra sidan av vägen kan alla gå till den hållplatsen via bygdevägens vägrenar på ett tryggare sätt.
  • Nytt övergångsställe vid Äspelundsvägen – Revsuddevägen i Boda. För att göra passagen över Revsuddevägen tryggare anordnas ett övergångsställe i anslutning till korsningen.
  • Kompletterande vägbelysning där det idag helt saknas, dels i västra Drag samt en delsträcka mellan Boda och Revsudden.

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bygdevägar i Kalmar kommun

Bygdeväg är en relativt ny vägtyp som finns på fem platser i Kalmar kommun.

Gatubelysning

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg och för trafiksäkerheten.

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

In- och utfarter

Du som saknar in- och utfart från din fastighet kan ansöka om att anlägga en.

Samförläggning

Genom att planera våra arbeten tillsammans minskar vi störningar och håller kostnaderna nere.

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Publicerad: 29 september 2022