Skogsvård

Kalmar kommun äger cirka 1 800 hektar skog. Det är i första hand tätortsnära skog.

Åtgärder i bostadsnära skog

När röjning och andra åtgärder utförs sätter vi upp informationsskyltar. Under arbetena kan det tidvis vara svårt att ta sig fram på en del stigar. Tänk på att hålla ett avstånd på minst 90 meter till maskiner och skogsarbetare, för att inte riskera olyckor. Arbetena utförs av externa entreprenörer, enligt direktiv från kommunen.
Mindre skogsbruksåtgärder som utförs kontinuerligt av kommunens egen personal redovisas inte här.

Skötsel av produktionsskog

I skogsområden längre ifrån bebyggelse, där skötseln är inriktad mot virkesproduktion, bedrivs mer normalt skogsbruk med naturhänsyn enligt lagar och certifieringsregler. Här får man räkna med att framkomligheten påverkas, till exempel genom att mer ris lämnas kvar efter avverkningen. Vi försöker alltid ta hänsyn till befintliga stigar.

Större åtgärder i tätortsnära skogsområden.

Röjning på Stensö

Slyröjning utförs under november 2022 på mellersta delen av Stensö, mellan höghöjdsbanan och betesmarken. Det är en uppföljning av den gallring och röjning som genomfördes för cirka 10 år sedan. Syftet är att ta bort sly och mindre träd som inverkar negativt på större träd. Lägre buskar, exempelvis slån, nypon och måbär sparas till stor del. Ris intill vägar och stigar tas bort, medan det får ligga kvar på andra ställen för att gynna insekter, svampar och andra organismer som behöver död ved. Åtgärden ingår i det lokala naturvårdsprojektet Kalmars eklandskap.

Avverkning av döda träd intill vägar och bebyggelse

Förra årets torka och angrepp av granbarkborre och almsjuka har inneburit att ganska många träd har dött. Träd som bedöms utgöra en direkt säkerhetsrisk, främst intill vägar, eller som kan bidra till spridning av granbarkborre kavverkas. Döda träd inne i skogspartier där de inte utgör någon säkerhetsrisk får vara kvar och bidrar till den biologiska mångfalden.

Kommunens skogsbruk ingår i Södra Skogs gruppcertifikat för både FSC® och PEFC™ (logolicenser FSC-C014930 och PEFC/05-22-11). Vi har en skogsbruksplan som redovisar mål och åtgärdsförslag för varje skogsbestånd.

Fler sidor inom skötsel av parker, skog och grönområden

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Skötsel av parker och grönområden

Så sköter och underhåller vi grönytor, träd och lekparker på kommunens mark.

Trädfällning

Hur vi tar hand om våra träd och vilka regler som gäller vid trädfällning.

Senast uppdaterad: 5 december 2022
Publicerad: 1 september 2022