Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Ventilation

Ett välfungerande ventilationssystem är helt nödvändigt för att uppnå en god inomhusmiljö.

Självdragssystem

Självdragsventilation sker genom termiska drivkrafter (temperaturskillnader) och saknar fläktar. Tillluft, den friska uteluften, tar sig in via tilluftsventiler andra otätheter i klimatskalet. Frånluften leds ut genom ventilationskanaler i kök och badrum och/eller en murstock. Drivkraften för självdrag påverkas av vind och utetemperatur. Ventilationen blir därför sämre sommartid då temperaturskillnaden på inne- och uteluften är mindre. Det minskade draget sommartid kan kompenseras med vädring genom öppnade fönster. S-system är vanligast i äldre byggnader, byggda före år 1960.

F-System

Ett frånluftssystem består av en frånluftsfläkt som drivs med el och suger ut luft ur huset genom frånluftskanaler. Fläkten kan varvtalsstyras för att ge samma flöde sommar som vinter. Frånluftssystemet kan i efterhand kompletteras med värmeåtervinning med hjälp av en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen kan då värma tappvarmvatten och/eller vatten till byggnadens uppvärmningssystem. Frånluftssystem är vanligast i hus byggda efter år 1960.

FT-System

I ett från- och tilluftsystem, eller så kallad ”balanserad ventilation”, finns det både från- och tillluftskanaler som reglerar luftflödet. Oftast är elanvändningen lite högre än för frånluftssystem då det behövs fläktar för både till- och frånluften men med fördelen att man får en jämn och styrd ventilation. FT-system är vanligast i hus byggda efter år 1960.

FTX-System

Ett FT-system kan kompletteras med värmeåtervinning och kallas då ett FTX-system. I FTX-systemen återvinns oftast värmen genom en roterande värmeväxlare eller en plattvärmeväxlare för att värma upp tilluften med hjälp av frånluftens värme. Liksom för FT-system finns det stora motstånd som kräver mycket el för att driva fläktarna men tack vare att de idag kan återvinna en stor del värmen från frånluften är de ändå ett energieffektivt alternativ. FTX-system är vanligast i hus byggda efter år 1980.