Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Skärgårdsparken

Skärgårdsparken, dekorationsbild

Skärgårdsparken är samlingsnamnet på de stora grönområdena utmed Västra sjön, mellan Stensö och Boholmarna. Här pågår just nu en stor satsning med att utveckla ett nytt friluftsområde och på den här sidan kan du läsa mer om arbetet.

Kalmar kommun har beslutat att satsa 5,3 miljoner kronor på att upprusta och utveckla huset och området vid gamla Salvestaden till ett friluftsområde. Utöver det har länsstyrelsen beviljat cirka 1,2 miljoner kronor av lokala naturvårdssatsningar (LONA). De ska användas till utvecklingsplan, dialog, information, skyltning samt åtgärder som utvecklar och tillgängliggör naturen i näromgivningen.

Under processen har önskemål och idéer om hur området kan utvecklas samlats in via dialoger med föreningslivet, barn och unga, grannar och arrendatorer. Det har även arrangerats workshops med tjänstepersoner från olika förvaltningar och bolag, samt med olika kommunala råd.

Ett friluftsområde för alla

Utvecklingsarbetet i Skärgårdsparken är långsiktigt och pågår i ett 150 hektar stort område, kopplat till bland annat Kalmar dämme. Området ska vara en mötesplats för friluftsvänner och skyltas som ett friluftsområde med namn ”Skärgårdsparken”. Det ska vara en plats där rekreation och naturvärden på ett hållbart sätt samspelar med de tekniska anläggningar som finns i området.

I Skärgårdsparken ska olika intressen som vandring, cykling, ridning och fågelskådning kunna mötas. Naturen i närområdet ska även återställas och utvecklas för att främja biologisk mångfald och naturpedagogik. Dessutom ska området i större utsträckning bli lämplig att använda i utbildningssyfte och för skolutflykter. I utvecklingsprocessen står även tillgänglighet i fokus, och det ska vara möjligt att ta del av omgivningarna både till fots och på hjul. En slinga genom olika naturkaraktärer samt paviljonger och grillplatser ska kunna nås med rullstol.

Insatser år 2022 och 2023

Under 2022 startade första utvecklingsetappen med röjning, naturåtgärder, tillgängliggöring av stigar och skyltning av MTB-leder. Vid Kalmar dämme har även en hundrastgård, fruktlund, pulkabacke och ridyta anlagts. Flera av stigarna i våtmarksområdet samt paviljonger och grillplatser har gjorts tillgängliga för besökare med rullstol och barnvagn. Skapat en tydlig entré och ökad trygghet i entréområdet genom att anlägga belysning och plantering på parkeringen. Utökat tillgången till väderskydd och grillplatser. Påbörjat arbete med att skapa inspirerande miljöer för naturlek. Gynnat biologisk mångfald med hjälp av ängar, biparadis, insektshotell och odling.

Planerade insatser under 2024

  • Renovera gamla Salvehuset och skapa mötesplatsen Naturens Hus för att tillgodose servicemöjligheter för besökare.
  • Förbättra tillgängligheten och förtydliga skyltning av befintliga stigsystem och naturinformation.
  • Ytterligare utveckla miljöer för utepedagogik, naturlek och odling.

Området ska även vara fortsatt tillgängligt för skötsel och underhåll av dämmets tekniska anläggningar och för jordbrukande och bete i nuvarande omfattning.