Vattendrag

Våra vattendrag har länge påverkats av mänskliga aktiviteter. De har rensats och rätats ut, dammar har byggts och näringsämnen och miljögifter har läckt ut i vattnen. Effekterna av detta blir minskad biologisk mångfald och vattenbrist vid stora uttag av vatten.

Biotopvård

Biotopvård för en bättre biologisk mångfald.

Fria vandringsvägar

Fria vandringsvägar är en förutsättning för ett hälsosamt fiskbestånd och för ekosystem i balans.

Lekplatser i rinnande vatten

Vi jobbar för att skapa biotoper som fungerar som lekplatser för olika fiskarter.

Recipientkontroll

Den som släpper ut har också ett ansvar att kontrollera påverkan

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattenövervakning

Övervakning är en viktig del av Kalmar kommuns arbete med vattendrag