Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Korsade händer

Offentlig verksamhet, som till exempel en kommun, kan samverka med idéburna organisationer för att lösa olika samhällsutmaningar. Ett sätt är idéburet offentligt partnerskap, IOP.

Grunden för partnerskapet är att det finns ett gemensamt intresse mellan den idéburna sektor och det offentliga att lösa en samhällsutmaning av något slag. Det kan till exempel handla om mäns våld mot kvinnor, ofrivillig ensamhet bland äldre eller trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Idéburna organisationer har ofta särskild kunskap, erfarenheter och kontaktnät som är betydelsefulla för att möta dessa utmaningar. Det är därför viktigt att offentlig verksamhet samverkar med den idéburna sektorn för att få ta del av detta. Ett sätt att samverka är just genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Ett IOP är ett komplement till föreningsbidrag och offentlig upphandling. I den här samverkansformen bidrar båda parter med resurser. En löpande dialog mellan parterna är viktig för att komma fram till hur verksamheten ska utformas för att nå det gemensamt formulerade målet.

För att säkerställa och underlätta en likvärdig behandling för Kalmar kommuns samverkan med idéburna organisationer har ”Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap” tagits fram för att vara en vägledning i processen. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen den 29 november 2022.

Kalmar kommuns enhet för hållbarhet och strategi har en rådgivande funktion och följer årligen upp hur samtliga IOP utvecklas och redovisar dessa för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Hur ska vi som idéburen organisation gå till väga om vi vill diskutera ett förslag till samverkan med kommunen?

Läs kommunens riktlinjer för IOP och ta sedan kontakt med den förvaltning i kommunen som ansvarar för den typen av verksamhet som ert förslag handlar om. Vet ni inte vilken förvaltning det är, kontakta Kalmar kommuns kontaktcenter.

Hur följs det upp att insatserna inom ett IOP uppfyller sitt syfte?

Det är viktigt med en tät dialog mellan parterna för att säkerställa att verksamheten når sina mål. Kommunen ansvarar för att bjuda in till regelbundna möten för att följa upp hur arbetet går och om det är något som behöver förändras. Inför varje år lämnar organisationen en verksamhetsplan till kommunen, liksom en verksamhetsberättelse i slutet av året.

Aktuella partnerskap

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del i Kalmars arbete för en hållbar utveckling.

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

Våra kommunpriser!

Kalmar kommuns priser inom integration, jämställdhet och tillgänglighet

Agenda 2030

Kalmar kommun arbetar för en hållbar utveckling och därför är Agenda 2030 en ledstjärna för allt arbete i Kalmar ko

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 6 december 2023
Publicerad: 16 januari 2023