Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Tidplan

Planprocessen för den nya översiktsplanen.

Tidplanen för översiktsplanen har förlängts för att utreda möjligheten att etablera utbildning för försvarsändamål. Översiktsplanen var ute på en andra granskning 6 februari till 10 maj 2023.

Processen för att ta fram den nya översiktsplanen regleras av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Planprocessen består av flera steg.

Samråd

Under samrådet kan alla som bor i kommunen, myndigheter och andra berörda lämna in synpunkter om planförslaget. Detta sker för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet hölls under våren och sommaren 2021.

Granskning

Efter samrådet ska alla synpunkter samlas och redovisas i en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplanen kan sedan ändras och jobbas om beroende på vilka synpunkter som kommit in. Det omarbetade förslaget ställs sedan ut ännu en gång, nu tillsammans med samrådsredogörelsen. Detta för att alla som bor i kommunen, myndigheter och andra berörda ska ha möjlighet att ta del av ändringarna som har gjorts i planförslaget. Synpunkter kan lämnas in igen. Granskning I hölls under våren 2022. Granskning II hölls 6 februari till 10 maj 2023.

Antagande

Efter att planförslaget har varit på granskning får endast mindre justeringar genomföras innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Om större ändringar sker behöver planförslaget ställas ut en gång till.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Den kan därför inte överklagas när det gäller innehållet. En översiktsplan kan endast överklagas om den juridiska processen inte uppfylls eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Kontakt

 • Elena Bäcklund

  Projektledare ny översiktsplan

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Samhällsbyggnadskontoret

  Storgatan 35 A

Fler sidor inom ny översiktsplan

Pågående arbete med ny översiktsplan

Tidplanen för översiktsplanen har förlängts för att utreda möjligheten att etablera utbildning för försvarsändamål.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Granskningsversion I 2022 - översiktsplan

Här kan du läsa hela granskningsversion I av den nya översiktsplanen.

Granskning II 2023 - översiktsplan

Den andra granskningen av översiktsplanen är nu avslutad.

Senast uppdaterad: 16 maj 2023
Publicerad: 3 maj 2019