Kommunfullmäktiges sammanträde 24 april 2017

1. Inledning. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Information om årsredovisningen 2016 och möjlighet för allmänheten att ställa
frågor om årsredovisningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3.1 Fråga från Christina Fosnes (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Christina Fosnes (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg
(S): Är säkerhetsföreskrifterna på väg att ändras vid boenden för ensamkommande
barn?

3.2 Fråga från Thoralf Alfsson (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Thoralf Alfsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Torghandel på
Stortorget

3.3 Fråga från Christina Fosnes (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Christina Fosnes (M) till omsorgsnämndens ordförande Michael
Ländin (S): Stora prisskillnader vid transport av avliden inom omsorgen

3.4 Fråga från Christoffer Dywik (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Christoffer Dywik (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael
Ländin (S): Får våra äldre vara med och laga mat?

3.5 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till Kalmar Vattens ordförande Steve
Sjögren (S): Bevattningsförbud även i Kalmar kommun?

3.6 Fråga från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Inger Hilmansson (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Mattias Adolfson (S): Antal färdigbyggda bostäder?

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 avseende Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Årsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och majoritetsägda dotterbolag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt revisorernas granskning av
årsredovisningen 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Revisorernas utvärderingsberättelse för år 2015 och årsrapport för år 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Årsredovisning 2016 för Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Godkännande av Kalmarhem AB:s köp av en andel i Törneby solcellspark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Ändring i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Medborgarförslag om att de lokala ordningsföreskrifterna ska utökas till att
gälla även på offentlig plats inom Varvsholmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Försäljning av fastigheterna Teknikern 1, Teknikern 2 och Operatören 1 i
Fjölebro (etapp 4), Lindsdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Försäljning av fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Motion från Inger Hilmansson (L) - Öppna data för ökad demokrati och
tillväxt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Motion från Jonas Lövgren (M) angående barn-äktenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Motion från Björn Brändewall (L) - Erbjud personalcykel med bruttolöneavdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

21. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3.7, 3.8 och 3.9 besvaras vid nästa sammanträde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3.10 Interpellation från Max Troendlé (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson
(C) om lokala klimatsatsningar delfinansierade av klimatklivet

3.11 Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) till kommunalrådet Ingemar Einarsson
(C) angående det redovisade resultatet för det kommunägda vindkraftverket