Kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2016

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats.

2.1Interpellation från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats.
Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalråden Dzenita Abaza
(S), överlämnad till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Utvärdering
av förtur

2.3 Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats.
Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (S): Vilka tog besluten om Salvelägret?

2.4 Interpellation från Jonas Lövgren (M) Länk till annan webbplats.
Interpellation från Jonas Lövgren (M) till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Mattias Adolfson (S): Hur ser kommunens trädersättningsplan ut i
Kalmar?

2.5 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) Länk till annan webbplats.
Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Anders Andersson (C): Tid att
höja våra klimatambitioner och göra vår transportsektor klimatneutral!

2.6 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats.
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till omsorgsnämndens ordförande
Michael Ländin (S): Bra IT-stöd - mer tid för omsorg

2.7 Interpellation från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats.
Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (S): Öppenhet är alltid rätt!

3. Förslag till organisation för IT-frågor Länk till annan webbplats.

4. Avgifter för privata bryggor Länk till annan webbplats.

5. Godkännande av Kalmarsundsregionens renhållares (KSRR:s) delårsrapport efter
augusti 2016 Länk till annan webbplats.

6. Renhållningstaxa för hushållsavfall 2017 samt taxeföreskrifter Länk till annan webbplats.
Renhållningstaxa för hushållsavfall 2017 samt taxeföreskrifter 2017 för
Kalmarsundsregionens renhållare

7. Godkännande KSRR:s investering och byggnation Länk till annan webbplats.
Godkännande av KSRR:s investering för byggnation av kontor och garage vid
Moskogens avfallsanläggning samt återvinningscentral vid Flygstaden

8. Riktlinjer ersättning till gode män Länk till annan webbplats.
Riktlinjer för ersättning till gode män för ensamkommande barn enligt lag
(2005:429) om god man för ensamkommande barn

9. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Länk till annan webbplats.

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om Sportotek i Kalmar Länk till annan webbplats.

11. Motion från Inger Hilmansson (L) – En väl förankrad organisation Länk till annan webbplats.

12. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uppmärksamma och hedra våra veteraner Länk till annan webbplats.

13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att öka samverkan mellan kommun och
landsting Länk till annan webbplats.

14. Valärenden Länk till annan webbplats.

15. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats.

2.8 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats.
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Bertil Dahl
(V): Hur många använder e-fakturor?

2.9 Interpellation från Per Dahl (M) Länk till annan webbplats.
Interpellation från Per Dahl (M) till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Lasse Johansson (S): Anser du att betygsinflation är ett problem, vad ska i så
fall göras?