Kalmar kommuns jämställdhetspris

Vi vill uppmärksamma goda exempel på jämställdhetsarbete och delar därför årligen ut ett jämställdhetspris.

Varför ett jämställdhetspris?

Priset ska stimulera till förstärkt jämställdhet i samhällslivet och vara en viktig del i att utveckla jämställdheten.

Vem och vilka som kan få priset

Priset kan delas ut till föreningar, organisationer, företag eller enskilda personer vars insatser haft eller har specifik betydelse för jämställdheten.

Priset kan tilldelas även om man inte nått i mål eftersom det kan utgöra en viktig signal för att visa vikten av arbetet och dessutom stimulera till vidareutveckling. Man måste dock ha kommit så långt att effekterna av insatsen kan värderas.

Prisets innehåll och utdelning

Priset består av 15.000 SEK och ett diplom som delas ut under högtidliga former vid ett speciellt tillfälle. Pristagare utses av kommunstyrelsen.

Kommunen förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på annat sätt.

Kalmar kommuns jämställdhetspris har delats ut sedan 2004.

2023 - pristagare 1: Scenkonst Kalmar

Scenkonst Kalmar – en del av Riksteatern startade 2005 och har sedan dess arbetat aktivt med jämställdhet, men också med jämlikhet i alla avseenden. Organisationen blandar alla åldrar, kön och sexuella läggningar. Man lägger stor vikt vid de som får stå på scenen. Noggrant utifrån ett demokratiperspektiv bestäms vad som visas och att ensemblen även består av kvinnor och flickor, inte bara män. Scenkonst Kalmars föreställningar fokuserar på teman som rör allas lika värde. Robert Fux och Genusfotografen är bara några namn som stått på scen. Arbetet har bedrivits med stor förståelse för att jämställdhet är grundläggande för allas lika värde.

2023 - pristagare 2: Områdespolisen Kalmar Carl-Johan Willinder för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Under 2020 började många hotell larma till polisen om pågående prostitution. Området har tidigare fått mycket lite uppmärksamhet – Carl-Johan Willinder lade märke till detta. Han ansåg att det var på tiden att börja titta på problematiken och började jobba aktivt med frågan. Under 2022 öppnades en möjlighet till en ny arbetsfunktion vilket medförde ett stort fokus på problematiken prostitution. Arbetet har bidragit till att lagföra fler män som utnyttjar extremt utsatta personer samt att kvinnor som befinner sig i denna situation fått hjälp.

2022 - Ljus på kvinnor

Ljus på kvinnor - Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar länsmuseum hyllar och påvisar vikten av att lyfta de kvinnor som gått före oss i jämställdhetsarbetet. Kvinnorna som lyfts upp i podden har genom historien kämpat för rätten till att få rösta, rätten att få ta plats och rätten till ett demokratiskt samhälle. Ljus på kvinnor handlar om att sätta ljus på dem för att de förtjänar det och för att historien är en del av vår demokrati. Arbetet har drivits med stor nyfikenhet och att ta del av kvinnors historia före oss är viktigt.

2021 - Ann-Sofie Lagercrantz, strateg för social hållbarhet

Ann-Sofie Lagercrantz är en uppskattad och flitigt anlitad kunskapsspridare och inspiratör för olika organisationer både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Genom åren har Ann-Sofie utbildat och coachat medarbetare, chefer och politiker för en ökad jämställdhet i samhället. Ann-Sofie har genom ett systematiskt och uthålligt arbete i över 20 år bidragit till utveckling av jämställdhetsarbetet i Kalmar kommun. Hon har drivit jämställdhetsfrågorna med strategisk skärpa, djupa kunskaper och stort personligt engagemang. Ann-Sofie har varit en drivande kraft bakom de resultat Kalmar kommun uppnått inom jämställdhetsområdet vilket resulterat i uppmärksamhet på det nationella planet.

2020 - Isa Edholm

"Isa Edholm har genom sitt livslånga engagemang och kunskap bidragit till arbetet för jämställdhet inom flera samhällssektorer. Bland annat startade hon 1981 det då banbrytande radioprogrammet ”Radio Ellen”, ett program som synliggjorde ”vanliga” kvinnors liv och villkor.

Efter pensioneringen flyttade Isa Edholm till Kalmar och har här fortsatt med sitt folkbildande jämställdhetsarbete genom bl.a. föreläsningar om kvinnors liv och villkor då och nu i samverkan med Kalmar läns museum."

2019 - Kalmar Soroptimistklubb och Kalmar Zontaklubb 

Kalmar Soroptimistklubb och Kalmar Zontaklubb är organisationer som arbetar målinriktat och långsiktigt både med lokalt och internationellt arbete för jämställdhet. De ger finansiellt stöd till flera projekt i hela världen med syfte att stärka och skydda kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Genom olika lokala arrangemang och projekt skapar klubbarna på ett föredömligt sätt opinionsbildning som ökar medvetenheten och kunskapen om jämställdhetsfrågor och om kvinnors och flickors villkor.

2018 - Julia Björknert och Alexandra Durne

Julia Björknert, Briljanta tillsammans och Alexandra Durne, Våga välja, arbetar för att sprida kunskap om sexualiserat våld. De är initiativtagare till jämställdhetsfestivalen ”Queens of Kalmar” som genomfördes i mars 2018. Syftet med festivalen var att göra Kalmar län mer jämställt, lyfta frågor om kvinnors utsatthet och ojämlika livsvillkor, likväl som att synliggöra och hylla kvinnokraft och goda exempel.

Julia och Alexandra bidrar i hög grad till att öka kunskapen om jämställdhet och våldspornografins effekter genom sina föreläsningar, blogginlägg och aktiviteter på sociala medier.

2017 - Tengbom

Tengbom arbetar medvetet för att i konkurrens med storstäder kunna rekrytera personal med hög kompetens, och för att möta det omgivande samhällets olikheter och mångfald och utveckla företagets innovationsförmåga. Företagets ledning ser ett strategiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete som centrala ingredienser för att uppnå detta, en inställning som resulterat i en jämställd könsfördelning bland medarbetarna på kontoret och att man under 2018 kommer att nå målet om jämn fördelning bland uppdragsansvariga.

Inom utveckling och innovationsmiljöer utgör ofta genus en hämmande struktur för innovation. Förståelsen för innovation är ofta präglad av gårdagens samhälle och bär med sig förlegade bilder av vilka aktörer och områden som har relevans. I ett allt mer jämlikt och jämställt samhälle behövs mer inkluderande och normmedvetna synsätt för att inte missa möjligheter för framtida utveckling genom att vissa grupper av aktörer och områden exkluderas. Genom sitt strategiska arbete med jämställdhet bidrar Tengbom Kalmar till att stärka Kalmars varumärke som en attraktiv och jämställd kommun att verka och leva i.

2016- Kalmar Hockeyklubb

Kalmar HC har en tydlig ambition att kunna erbjuda tjejer ökade möjligheter till organiserad träning och idrottslig utveckling inom hockey i Kalmar. För tjejer som vill spela hockey i Kalmar har det inte tidigare funnits någon förening med organiserad verksamhet, under 2016 tog därför Kalmar HC initiativet till ett World Girl´s Ice Hockey Weekend för att därefter erbjuda organiserad hockeyträning för tjejer. I dagsläget är det ca 20 tjejer som tränar regelbundet och som gjort stora framsteg. Föreningen har som mål att ha ett damlag i seriespel 2019.

2015- Ingela Widell

Ingela Widell, kurator i Landstinget i Kalmar län tillhör de lokala pionjärerna för att säkerställa att samhället erbjuder våldsutsatta kvinnor och deras barn ett bra bemötande och stöd. Hon insåg tidigt vikten av samverkan mellan olika aktörer och har med ett stort engagemang drivit detta för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor inte hamnar mellan stolarna. Hennes fokus har konsekvent varit de våldsutsattas perspektiv och det är med det som grund som hon strävat efter en ökad kompetens och förändrade rutiner hos olika aktörer. Hennes engagemang och kunskap har haft stor betydelse i utvecklingen mot att Landstinget i Kalmar Län idag kan erbjuda våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande och kunna lotsa vidare för stöd och behandling.

2014 - Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet i Kalmar län tilldelas 2014 års jämställdhetspris för sitt metodiska och strukturerade arbete med jämställdhetsintegrering. Alla verksamhetsområden har formulerat mål för jämställdhet. Under 2013/2014 har regionförbundet arbetat med ett tydligt jämställdhetsperspektiv på det regionala tillväxtarbetet. Inom ramen för detta har man fokuserat på att utveckla och tillämpa ett jämställt projekt- och företagsstöd, för att därigenom bidra till att skapa jämställda förutsättningar för kvinnor och män i Kalmar län.
Regionförbundet har utbildat all personal i jämställdhetsintegrering och introducerat en checklista för jämställda beslut som innebär att alla beslutsunderlag granskas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Förbundet tillämpar också aktivt kravet på jämställdhetsplan för organisationer med fler än 25 anställda i sitt upphandlingsförfarande

2013 - Roland Karlsson

Roland fick priset då han i egenskap av kommunchef i Kalmar kommunutövade ett mycket aktivt ägarskap i jämställdhetsfrågorna. Han drev och kommunicerade värdet av ett jämställdhetsperspektiv med stor tydlighet i både personalfrågorna och verksamhetsfrågorna vilket fick central betydelse för jämställdhetsperspektivets genomslag i den kommunala organisationen och verksamheten

2012 - Byteatern

Konstnärligt skapande handlar i väsentliga avseenden om att göra annorlunda, utforska nya områden, överskrida gränser, synliggöra olika aspekter av vår tillvaro och göra detta med största möjliga kraft och trovärdighet, i det medium man valt att arbeta. Konsten och kulturen kan därmed tillhandahålla en möjlighet för oss människor att reflektera över våra liv och över samhället och dess utveckling i nya banor. Genom föreställningar, tvärsektoriellt arbete med barn och ungdomar, estetiska lärprocesser och föreläsningar och andra evenemang tillhandahåller Byteatern en möjlighet för invånare i Kalmar att genom teatern reflektera och hitta nya förhållningssätt till företeelser som makt, kön och jämställdhet.
I arbetsgivarrollen verkar Byteatern för likvärdiga anställningsvillkor, likvärdiga arbetsförhållanden, jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrken och jämställda löner.

2011 - Eleverna Sp08EF på Stagneliusskolan

Eleverna får priset för sin fantastiska kreativitet och engagemang i att lyfta jämställdhetsfrågor och genus utifrån ett ungdomsperspektiv. För klokskap och hopp inför framtiden. Genom att unga engagerar sig, väcker debatt och intresse och skapar opinion kopplat till ungdomars situation och arenor bidrar man till att förutsättningarna för jämställdhet ökar inom samhällets alla arenor.

2010 - Ulrika Knutsson, journalist och författare

Genom Ulrika Knutsons böcker synliggörs framför allt kvinnor, men också män som varit med och skapat förutsättningar för senare års jämställdhetsarbete. En historia om Sverige som inte berättats på ett lika underhållande och tillgängligt sätt tidigare.
Ulrika Knutsons böcker har genom sin bredd och karaktär bidragit till att jämställdhetsarbetet förstärks både inom kulturen och andra samhällsområden.

2009 - Olof Ersgård, länspolismästare i Kalmar län

Under de år Olof Ersgård varit verksam som länspolismästare har han strategiskt arbetat för ökad jämställdhet inom polisen. Han har metodiskt arbetat för fler kvinnor i polisyrket men också för fler kvinnor på alla ledningsnivåer såväl strategiska som operativa. Inom myndigheten finns kvinnor idag i chefsbefattningar som biträdande operativ chef, närpolischef, avdelningschefer, yttre befäl, teamchefer och teamledare.

2008 - Maria Hedlin, Högskolan i Kalmar

I skollagen och läroplanerna för förskola och skola ingår det i lärares uppdrag att verka för jämställdhet. Detta förutsätter att lärare har kunskaper inom området genuspedagogik och jämställdhet. Maria Hedlin doktorand i genusforskning/pedagogik har genom sin rapport "Lilla Genushäftet" inspirerat Kalmars förskolor och skolor på ett intresseväckande sätt och därigenom bidragit till ett pedagogiskt verktyg för att arbeta med jämställdhet. Lilla Genushälftet som publicerades 2004, används också flitigt som kurslitteratur vid en rad andra universitet och institutioner runt om i Sverige och har på så sätt kommit att påverka förutsättningarna för jämställdhetsarbetet långt utanför kommunens gränser.

2007 - Kvinnojouren i Kalmar

Mäns våld mot kvinnor är ett prioriterat område i jämställdhetsarbetet. Det våld som kvinnor utsätts för är den yttersta konsekvensen av mäns överordning och kvinnors underordning. Våldet inkräktar enligt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor på och förhindrar kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
Mäns våld mot kvinnor drabbar också barn dels genom att de tvingas bevittna våld, dels genom att de själva utsätts för våld. Det är därför angeläget att även barnets behov uppmärksammas.
I Kalmar har Kvinnojouren under ett antal år tagit ansvar för skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn, man har också utöver detta anordnat föreläsningar och konferenser för bland annat anställda i Kalmar kommun i syfte att öka kompetensen både vad gäller kvinnors utsatthet, normaliseringsprocessen och barnens utsatthet.

2006 - Sveriges Radio Kalmar

Sveriges Radio Kalmar driver ett levande jämställdhetsarbete som hörs i hela regionen. Genom kanalens deltagande i det nationella Nyhetsprojektet har man medvetet strävat efter att låta fler kvinnor komma till tals i nyhetsinslag. Ett av målen för nyhetsarbetet vid SR Kalmar är att av de som hörs i nyhetsinslagen ska minst 40% vara kvinnor. Arbetet är väl förankrat hos medarbetare och följs upp metodiskt.
För SR Kalmar är jämställdhetsarbetet ständigt pågående och avspeglar sig också i kanalens val av tema och programinslag samt i deras personalpolitik.

2005 - Förskolan Trollet

Genom ett målmedvetet arbete har personalen vid förskolan Trollet arbetat i såväl barngrupper som med personal och föräldrar för att utveckla det pedagogiska arbetet med jämställdhet. Bl a utvecklas den inre miljön för att bättre fungera som en miljö där pojkars och flickors olikhet och likhet kan stimuleras och utvecklas. Den bygg- och konstruktionsmässiga sidan har också beaktats i syfte att få till stånd en bra mötesplats mellan könen. Såväl individuella som gruppgemensamma sätt att lära tillvaratas och barnen uppmuntras till delaktighet i verksamheten.

2004 - Lennart Kool, ordförande i IFK Kalmar.

Lennart Kools arbete i IFK Kalmar innehåller i många olika avseenden aktiviteter och strategier som verkar för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger. Lennart Kool bedriver ett enträget arbete och har ett aldrig sinande engagemang för tjejers rätt att ta plats i idrottsvärlden. Tjejers rätt till lika resurser, lika uppmärksamhet och lika engagemang från omvärlden är hela tiden Lennart Kools målsättning i sitt outtröttliga arbete med fotbollen i IFK Kalmar. Hans arbete ger inte bara positiva effekter för tjejernas idrottsliga utveckling utan också för jämställdheten inom idrotten och samhället i stort.

Fler sidor inom så arbetar vi med jämställdhet

Jämställdhetsintegrering i Kalmar kommun

Kalmar kommun arbetar med jämställdhetsintegrering som strategi, likt andra kommuner i hela Sverige.

Kalmar kommuns jämställdhetsstrategi

2024 ska Kalmar kommuns verksamheter vara kvalitetssäkrade ur ett jämställdhetsperspektiv

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 11 september 2018