JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Just nu

Planen har varit ute på granskning

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett moderniserat stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral. Projektet har även konsekvenser för rekreationsstråk i området som ska beaktas i planarbetet.

Vad?

I planarbetet studeras en utökning av reningsverket för att kunna bygga en ny reningsdel och disponera om anläggningen så verket får bättre funktion, blir mer klimatsäkert och en attraktivare arbetsplats. Utökningen medför konsekvenser på rekreationsstråk som ska hanteras i planförslaget för att området ska kunna fortsätta fungera och utvecklas som rekreationsområde. Planförslaget ska dessutom innehålla en ny användning för KSRR:s återvinningscentral och garage med mera, som ska flyttas till Flygstaden respektive Moskogen. Parallellt med planärendet pågår en tillståndsprövning enligt Miljöbalken för ”Kalmarsundsverket”, som det till stora delar nya reningsverket kallas.

När?

  • Antagen plan - tredje kvartalet 2018.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Från och med nu gäller detaljplanen, förutsatt att den inte har överklagats.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1, (Gamla brandstationen), Kvarnholmen

Den gamla brandstationen ska omvandlas till bostäder och lokaler

Del av Forellen 1, Malmen

Utreda möjligheten att utveckla den västra delen av kvarteret Forellen 1 med bostäder, handel och verksamheter

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Falken 4, Malmen

Möjlighet att bygga ett flerbostadshus och samtidigt bevara kulturhistoriska värden

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Flygfisken 3 m.fl., Malmen

Utreda möjligheten att utveckla fastigheten för bostäder, handel och verksamheter

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Kvarteret Svalan, Malmen

I planen finns bostäder och en offentlig park

Kv Stensö 2:106 m.fl., (Stensö camping), Stensö

Utveckling av Stensö camping med bland annat fler stugor och servicebyggnader

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Pantern 5 och 7 (Gamla industriområdet)

Utredning av möjligheten att utveckla verksamheterna på fastigheterna Pantern 5 och 7

Skeppsbron 1, Kvarnholmen

Skeppsbron 1, Kvarnholmen, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Tenngjutaren 3 och 14, (Kalmarsunds hotell), Kvarnholmen

Tillägg till gällande detaljplan för att ge en större frihet kring fasadutformningen samt utöka byggrätten med en v...

Tullhuset 1, Kvarnholmen

Ändrad användning samt skydd av byggnad

Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Publicerad: 29 juni 2017