Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Bilden visar hur byggnadskroppen kan placeras för att inte skymma siktlinjen från bastionen (grön färg).

Varför?

Ölandskajen, och dess förlängning in mot Kvarnholmen i form av Skeppsbrogatan, är den enda öppna siktlinjen från marknivå mellan Kvarnholmen och slottet, med undantag av området väster om stationsområdet. Överblicken ut mot slottet är magnifik, och ger en direkt upplevelse av det historiska Kalmar och vägen knyter på ett bra sätt ihop Kvarnholmen, befästningsvallen och slottet.

Vad?

Just nu pågår ett arbete med en ny detaljplan i Ölandshamnen. Här vill vi skapa förutsättningar för nybyggnation av ett hotell och en ny mötesplats som ska vara tillgänglig för allmänheten. Målet är att planen tillsammans med Linnéuniversitetet och gästhamnen ska skapa nytt liv i ett av Kalmars mest attraktiva lägen.

Bakgrund

Området har länge varit en angelägen fråga i flera av kommunens utredningar. I ett funktions- och gestaltningsprogram från 2006 lyfter vi intentionerna att förädla, utveckla och skapa attraktiva livsmiljöer för just Ölandshamnen. Även den fördjupade översiktplanen för Kvarnholmen lyfter området som en utvecklingszon och det beskrivs som en barriär mellan Kvarnholmen, Gamla stan och Kalmar slott då stora markytor i attraktivt läge används för spår, bilparkering och bussar.

Utvecklingen av området

Etableringen av Linnéuniversitetet i Ölandshamnen skapar en ny generator för området och nu finns ett stort behov av att fortsätta utvecklingen och förstärka kopplingen till den kringliggande staden. Hotellet får med den här placeringen invid Ölandskajen direkta kopplingar till järnvägsstationen, kvalitéerna i omgivningen med slottet i söder, stadskärnan i norr och Linnéuniversitetet i öster – allt detta kommer tillsammans öka attraktionskraften i området ytterligare och samtidigt stärka Kalmar som besöksstad.

En av vår stads viktigaste byggnader, Kalmar slott, ligger nära detaljplaneområdet. Vi tittar på en placering av hotellet utifrån de siktlinjer som utpekats i riksintresset för att Kalmar slott ska fortsätta att dominera stadsbilden. Detaljplanen kommer också att fokusera på att skapa en tillgänglig mötesplats för allmänheten i anslutning till hotellet.

När?

Ett förslag till detaljplan har varit på samråd och håller nu på att bearbetas utifrån inkomna synpunkter.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Bergkristallen 2 med flera

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Cykelgarage vid stationen

Vi bygger ett låst cykelgarage för säker förvaring av din cykel och cykeltillbehör.

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Liljan 7

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Tranan 4

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Publicerad: 1 mars 2019