Trygghet och studiero på Tallhagsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Alla elever ska känna sig rättvist behandlade. Vi vuxna som finns i elevernas omgivning är viktiga förebilder. För oss på Tallhagsskolan är det viktigt att alla vet och tar sitt ansvar i dessa frågor. Rektor har alltid övergripande ansvar men vi förväntar oss av vår personal att var och en tar ansvar för skolans arbetsmiljö.

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen, som består av de sociala mentorerna, kuratorer, skolsköterska, fritidsledare, bibliotekarie och skolledning, jobbar både med främjande och förebyggande insatser, men även åtgärdande när så krävs. Det främjande och förebyggande arbetet grundar sig främst på de vårdnadshavar- och elevenkäter som årligen genomförs i Kalmar kommun och Tallhagsskolans egna trygghetsenkät.

Tallhagsskolan tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vilka insatser som är aktuella innevarande läsår för Tallhagsskolan finner du här:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 549.8 kB.

All personal har ett ansvar att följa skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. All personal ska ifrågasätta och reflektera kring de normer och värderingar hen förmedlar i kontakten med våra elever. All personal ska vid misstanke om diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier anmäla detta till skolledningen. All personal ska följa de främjande, förebyggande och direkta åtgärder som finns i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Om en elev eller vårdnadshavare upplever att eleven utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling är det viktigt att informera skolan om detta. I första hand kan man vända sig till elevens sociala mentor eller skolledningen men det går också bra att vända sig till övrig personal på skolan som då vidarebefordrar detta.

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Ordningsregler på Tallhagsskolan Pdf, 59.4 kB.

 

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på tallhagsskolan

Elevhälsan på Tallhagsskolan

Elevhälsans uppdrag på Tallhagsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga sekretessärenden.

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Tallhagsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Publicerad: 27 oktober 2020