Värdegrund

På Smedbyskolan arbetar lärare och pedagoger i arbetslag. Vi har utsedda mentorer för alla klasser som har ett särskilt ansvar för elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling.

Mentorskapet utgör en mycket viktig del i skolans elevhälsoinriktade arbete. Ett gott mentorskap är en framgångsfaktor för hur väl eleverna når målen och trivs i skolan. Att bygga bra relationer, att ha höga förväntningar på eleverna, att ha bra rutiner för uppföljning, att fånga upp frånvaro samt lära eleverna att ta ansvar är betydelsefullt i mentorskapet.

I fritidshemmen arbetar lärare i fritidshem och pedagogiska assistenter. Lärare i fritidshem och pedagogiska assistenter kan finnas med som en resurs i klassen under skoltid. Samtliga lärare i fritidshem är legitimerade och ansvarar för planering och bedömning av elevernas lärande i fritidshemmet.

I skolans resursarbetslag finns specialpedagog, speciallärare, resurslärare och lärare i svenska som andraspråk. Resursarbetslaget leds av skolans specialpedagogiska samordnare, som tillsammans med biträdande rektorer leder elevhälsateamet. I resursarbetslaget har rektor samlat skolans pedagogiska specialistkompetens. Resursarbetslaget stöttar elever, lärare, vårdnadshavare och skolledning i specialpedagogiska frågeställningar och ärenden, samt ansvarar för att skolans samlade specialpedagogiska kompetens och kunnande utvecklas och upprätthålls.

Kuratorer som arbetar på skolan fungerar som socialt stöd på individnivå i exempelvis samtal med elever och familjer, på gruppnivå exempelvis med handledning och konsultation till skolpersonal och arbete i grupper och klasser.

Skolsköterskorna som finns på skolan är en viktig del i det hälsofrämjande proaktiva arbetet inom elevhälsateamet. Omvårdnad ska ske utifrån ett helhetsperspektiv och skapa förutsättningar för livslångt lärande.

IT-pedagogen inspirerar och handleder i verksamheten inom ramen för IT-utveckling och digitalisering, samt arbetar för att öka kunskapen och skapa engagemang om hur IT kan användas av pedagoger och elever för att på ett kreativt och lärorikt sätt öka förutsättningarna för lärande. IT-pedagogen har som uppdrag att tillsammans med lärarna utveckla undervisningen utifrån de kravställningar som finns i läroplanerna.

Fler sidor inom välkommen till smedbyskolan

Förväntningar på Smedbyskolan

Smedbyskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Kontakta Smedbyskolan

Kontaktuppgifter till Smedbyskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Smedbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Smedbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Välkommen till Smedbyskolan

Vi erbjuder undervisning i fritidshem och skola årskurs F-9. Vi har en god ekonomi vilket möjliggör en hög personal

Senast uppdaterad: 28 juni 2021
Publicerad: 15 juni 2021