Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni 2023

Information om översiktsplan för Kalmar kommun. Föredragande: Elena Bäcklund, samhällsbyggnadskontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och interpellationer

2a Fråga från Martin Arvidsson (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om målet om ekologisk mat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om vad kommunen gör för att alla kvinnor ska våga sig ut på kvällarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c Interpellation från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om att agera för att Kalmar FF:s matcher återigen ska sändas på kommunens omsorgsboenden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d Interpellation från Lena Mattsson (M) till kommunalrådet Liselotte Ross (V) om handlingsplanen för hbtqi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Marie Simonsson (S) om hur det blir i höst med sparkraven på skolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till utbildningsnämndens ordförande Marie Simonsson (S) om hur kommunen arbetar på våra skolor för att minska bruket av tobak. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om hur laddningsmöjligheter för el- och hybridbilar i Kalmar kommun ser ut i jämförelse med andra kommuner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

4. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Översiktsplan för Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsättning av ärende 5 efter paus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Exploateringsavtal för del av fastigheten Vedgårdsholmen 15 m.fl. (Hamnkrogen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Detaljplan för del av Vedgårdsholmen 15 - östra Baronen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastigheterna Hembiträdet 1-4, del av Västerslät 9:17, Arkitekten 1 och Projektledaren 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastigheterna Träbitaren 6-9, Vecklaren 2-5, Vecklaren 10-11, Visen 11-16 samt del av Berga 10:2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Policy för intern kontroll och riskhantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

11. Avgifter och ersättningar inom socialförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Revidering av reglemente för nämnden för integration och arbetsmarknad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Revidering av avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Reglemente för landsbygdsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Inriktning verksamhet landsbygdsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Motion från Max Troendlé (MP) och Annika Carlsson Wistedt, (MP) om att införa fler sommargågator i Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Samordningsförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20. Avhändande av allmänna handlingar, Kalmar Brandkår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

21. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om vad som görs åt gässen i Kalmar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i Interpellation från Liselotte Ammert (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om utvecklingen i Kalmar kommun gällande personlig assistans. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j Interpellation från Olle Olson (M) till nämnden för integration och arbetsmarknads ordförande Jenny Melander (S) om ungdomsarbetslösheten i Kalmar kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k Interpellation från Jonathan Sager (SD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om brottsförebyggande rådets ordförande anser att tillräckligt arbete görs för att motverka en felaktig negativ bild av polisen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l Interpellation från Jonathan Sager (SD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om vilka åtgärder kommunen vidtagit för att motverka att människor i särskilt utsatta områden får en negativ bild av polisen och om brottsförebyggande rådets ordförande fördömer aggression och nedvärderande agerande mot polisen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om Kalmar kommun ansökt eller kommer att ansöka om statsbidrag för Bostad Först. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2n Interpellation från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om vad ordförande kommer att göra för att förbättra arbetsmiljön för Kalmars omsorgspersonal som påverkats negativt av samverkanspass. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2o Interpellation från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om ordförande kommer agera för att samverkanspass endast ska förekomma i absoluta nödfall samt agera för att bemöta personalens kritik mot samverkanspass. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2p Interpellation från Liselotte Ammert (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om hur Kalmar kommun arbetar gentemot Kalmars krogar för att besökare ofrivilligt drogas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 20 september 2023
Publicerad: 20 juni 2023