Kommunfullmäktiges sammanträde 24 april 2023 ljudupptagning

Välj att lyssna på mötet med flera ärenden i en följd.

Förmiddagspasset Öppnas i nytt fönster.

Eftermiddagspasset Öppnas i nytt fönster.

Välj att lyssna på de olika ärendena var för sig.

Inledning Öppnas i nytt fönster.
Närvarokontroll Öppnas i nytt fönster.
1 Val av protokolljusterare Öppnas i nytt fönster.
2 Frågor och interpellationer Öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om sysselsättningsgrad inom omsorgen. Öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om fler aktivitetstillfällen för barn och unga på våra bibliotek. Öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Max Troendlé (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om omställningen av trafiken. Öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Liselotte Ammert (KD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om teckenspråk inom hemtjänst och omsorgsboende. Öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om språkkrav inom omsorgen. Öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunalrådet Liselotte Ross (V) om uppsägning av avtalet med leverantören Humana. Öppnas i nytt fönster.

Lunchuppehåll

3 Information om årsredovisningen 2022 och möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen Öppnas i nytt fönster.

4 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2022 Öppnas i nytt fönster.

5 Årsredovisning och koncernredovisning 2022 för Kalmar Kommunbolag AB, de majoritetsägda dotterbolagen och Kalmar Öland Airport AB Öppnas i nytt fönster.

6 Årsrapporter 2022 från Kalmar Kommunbolag AB, de majoritetsägda dotterbolagen och Kalmar Öland Airport AB Öppnas i nytt fönster.

7 Kalmar kommuns årsredovisning 2022 Öppnas i nytt fönster.

8 Revisionsberättelse för 2022, revisorernas granskning av årsredovisningen 2022, granskning av god ekonomisk hushållning 2022 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2022 Öppnas i nytt fönster.

9 Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av fastigheterna Dörby 7:7 och Dörby 7:37, Smedby Öppnas i nytt fönster.

10 Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 för Kalmarsunds Gymnasieförbund Öppnas i nytt fönster.

11 Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2022 Öppnas i nytt fönster.

12 Motion från Måns Linge (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) om att förebygga välfärdsbrottslighet Öppnas i nytt fönster.

13 Valärenden Öppnas i nytt fönster.

14 Anmälningsärenden Öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S), om risken för föroreningar på den tilltänkta platsen för ett eventuellt luftvärnsregemente. Öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om vad Socialtjänsten gör för att garantera trygghet och säkerhet för placerade på SiS-hem. Öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Max Troendlé (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om hemlöshet i kommunen. Öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 25 januari 2024
Publicerad: 25 april 2023