Kommunfullmäktiges sammanträde 30 oktober 2023

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2 Frågor och interpellationer

2a. Fråga från Ellinor Troli (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Heimark Sjögren (S), om text- och teckentolkade fullmäktigesammanträden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frågan behandlas vid senare sammanträde på grund av frånvaro

2b. Interpellation från Olle Olson (M) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om åtgärderna i strategin för etnisk och kulturell inkludering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om förväntan på kommunanställda att följa rådande lagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om socialtjänstens kontakter med barn och unga i HVB-hem och i familjehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till utbildningsnämndens ordförande Marie Simonsson (S), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S), om en säker skolväg för barnen i Påryd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunchpaus

Efter lunchen presenterar Lars Malmborg boken om KIFAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Avfallsföreskrifter 2024 för Kretslopp Sydos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.t

6 Taxor 2024 för Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Taxor och avgifter för upplåtelse av offentliga platser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Tillämpningsföreskrifter för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9 Revidering av berörda reglementen med anledning av landsbygdsnämndens införande samt övriga justeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut under 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11 Motion från Micael Foghagen (SD) om insynsplats i lokala brottsförebyggande rådet (lokala BRÅ) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 Motion från Max Troendlé (MP) om att utropa Kalmar kommun till en kärnvapenfri och kärnkraftsfri zon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13 Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S), överlämnad till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), om byggnationen av förskolan Topasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Paus

2g. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Marie Simonsson (S) om vad som ska göras för att åtgärda problemet med kriminalitet och våld i kommunens skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Amanda Falk (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om verksamheten Alternativ Till Våld (ATV) har de resurser de behöver för att möta nya krav och förutsättningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Olle Olson (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Erik Ciardi (C), om påverkan av brottslighet och trygghet i kommunen – bör företagarna vara oroliga? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Martin Arvidsson (MP) till servicenämndens ordförande, Johanna Petersson (C), överlämnad till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), om inköp från företag som svartlistats av Ukraina ska pausas
Interpellationen behandlas vid ett senare sammanträde på grund av behov av ytterligare handläggning.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 31 oktober 2023