Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september 2022


Informationspunkter:

Charlotte Gustafsson Brynielsson och Jan Johansson, kommunledningskontoret, informerar om Klimatneutrala Kalmar 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anna Karlsson, Kalmar Energi AB, informerar om rådande läge på elmarknaden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om inventering av kvarglömda sprängmedel
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2b. Fråga från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om arbetet med klimatanpassningsplanen ska prioriteras så att den finns med i nästa utkast av översiktsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om vad Kalmar kommun gör för att minska bullerproblematiken i våra skolor och förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående förlängt fritids för elever på särskola

2e. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om kommunens integrationsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med lunchen avtackas avgående ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Kretslopp Sydosts förslag till ny renhållningsordning 2023-2030 inklusive avfallsplan och avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastigheterna Ljungby 4:44 och Ljungby 4:57 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Per Dahl (M), ordförande för kommunens revisorer har ordet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastigheten Hagbytorp 10:190 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Inrättande av nytt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastigheterna Harby 4:57, 4:58 samt 4:68 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Försäljning av fastigheten Rönnbäret 2, Snurrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om den tunga trafiken i Trekanten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Mark Hammar (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om hur vi ska spara el i Kalmar kommun
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2h. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) om Kalmar kommun ska följa Regeringens, SKR:s och Socialstyrelsens rekommendationer om hemlöshetsstrategi
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2i. Interpellation från Amanda Falk (L) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om hur många som beviljats korttidsplatser utanför den egna kommunen under perioden maj till september 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till Södermöres kommundelsnämnds ordförande Magnus Uhr (S) om allvarliga arbetsmiljöproblem inom omsorgen i Södermöre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om det saknades elever efter sommarlovet på Kalmar kommuns skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Mark Hammar (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), om hur mycket solceller kommunen kommer att installera de närmaste åren
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

Slutord av kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 27 september 2022