Kommunfullmäktiges sammanträde 27 september 2021

Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) angående bidrag till studieförbundet ABF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om förebyggande arbetet med barn, unga och familjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S): Hur stärker vi upp norm- och värdegrundsarbete i förskolan och skolan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om Bostad först Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar alla Kalmarbor och anställda i Kalmar kommun att vaccinera sig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens revisorers ordförande Per Dahl rapporterar om revisorernas arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Revidering av Kalmar kommuns pensionspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Bildande av bolaget Växtplats i Kalmar AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Försäljning av fastigheterna Muttern 12, 13 och 15 till Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:6, mobilitetshus, Barlastholmen Länk till annan webbplats.

7. Inrättande av nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Snurrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Inrättande av nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i Flygstaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Överenskommelse om kommunalt övertagande av väg 592, delsträcka Drag – Revsudden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Thoralf Alfsson (-) om valkretsindelning inför allmänna valet 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Motion från Lotta Wahlmino (L) om digital justering av sammanträdesprotokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) gällande konkurrensutsättning från kommunens verksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S) om socialtjänstens utökade ansvar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om hur klimatanpassnings- och översiktsplan hänger ihop? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till ordförande i Kalmar Öland Airport AB Anders Andersson (C) om kostnader för flyglinjen till Frankfurt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Kajsa Hedin (M) till kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande Johan Persson (S) möjlighet att förebygga vattenskador för allmänheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) om skogen vid Tallhagsskolan Interpellationen kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om det saknade elever efter sommarlovet i Kalmar kommuns skolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om anhörigasroll inom äldrevård/hemtjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m. Interpellation från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om företagsklimatet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2n. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om parkeringssituation vid Tallhagsskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 28 september 2021