Kommunfullmäktiges sammanträde 29 mars 2021

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om minskade barngrupper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Lisa Jalmander (M) till kommunalråd Dzenita Abaza (S) om hur kommunen hjälper och skapar möjligheter för de elever som inte kan fullfölja Vux, Lärvux och SFI? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om läkemedelsdelegation inom Kalmar kommun Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2d. Fråga från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i servicenämnden Johanna Petersson (C) om hur det går med ”Håll Kalmar rent”? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S): Finns det tillräckligt med härbärgesplatser i Kalmar idag där hemlösa kan komma in och värma sig både dagtid och nattetid? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om sprinklers på särskilda boenden Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2g. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L), till kommunstyrelsens ordförande Johan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persson (S), överlämnat till kommunalråd Ingemar Einarsson (C) om ödehus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S) om vilka åtgärder görs från kommunens sida för att förebygga och stävja ytterligare droghandel och stenkastning mot ordningsvakter och bilar i kommunen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Lillemor Marcus Jonsson (SD) till ordförande i servicenämnden Johanna Petersson (C), överlämnad till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om belysningen i Ljusstaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Denna interpellation flyttades och behandlades som sista ärende

2k. Interpellation från Susanne Eliasson (M), till ordförande i utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om tidiga varningssignaler att på att elever riskerar att inte fullfölja sin skolgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Per Dahl, ordförande för kommunens revisorer, redogör för granskningar gjorda av kommunens revisorer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Koncernbudget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023, Kalmar kommunkoncern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Fördelning av det förstärkta statliga stödet till skolväsendet (”skolmiljarden”) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Utökad borgensram för HB Telemarken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Tilläggsavtal till exploateringsavtal för kv Bergkristallen 2 m fl, Oxhagen – ”Bättre förutsättningar för Oxhagens fortsatta utveckling” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Exploateringsavtal för kv Bergkristallen 2 m fl samt Överenskommelse om dagvattenpark, Oxhagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Detaljplan för kvarteret Bergkristallen 2, Topasen 1, del av Oxhagen 2:1 med flera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Förvärv av fastigheten Skärbrädan 3 i Lindsdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Försäljning av fastigheten Rapsen 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Hantering av utbildningsstöd med anledning av Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Motion från Petra Gustafsson och Curt Gustafsson (SD) Införa språktest för personal inom omsorg och LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärende 13. Fortsättning efter paus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Motion från Petra Gustafsson och Micael Foghagen (SD) om att kommunfullmäktiges sammanträden utlokaliseras två gånger om året Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Motion från Petra Gustafsson och Curt Gustafsson (SD) Kalmar behöver en rättvisande statistik för en bättre ekonomisk integration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Åtgärder för att ge stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av Coronaviruset - beslut om förlängning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Amanda Falk (L) till ordförande i socialnämnden Roger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Holmberg (S): Hur ser planeringen ut för arbetet med kompiskortet? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S), överlämnad till ordförande samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S): Hur använder utbildningsförvaltningen möjligheten till cykelgata i arbetet för bättre skolvägar? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2n. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Persson (S) om att anordna en folkfest efter pandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2o. Interpellation från Susanne Eliasson (M), till kommunalråd Dzenita Abaza (S) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
om vuxenvandringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnat till kommunalråd Liselotte Ross (V) om barns psykiska ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Publicerad: 30 mars 2021