Kommunfullmäktiges sammanträde 29 maj 2023

Informationspunkt:
Lettlands ambassadör Ilze Ruse informerar om det säkerhetspolitiska läget och om samarbetet i Östersjöregionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokolljusterare och närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och interpellationer
2a. Fråga från Micael Foghagen (SD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), överlämnad till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S), om kommunen sökt bidrag för dumpade skrotbilar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om vad kommunen gör för att alla kvinnor ska våga sig ut på kvällarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro.

2c. Interpellation från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om att agera för att Kalmar FF:s matcher återigen ska sändas på kommunens omsorgsboende. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro.

2d. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Liselotte Ross (V), om hur medarbetares förbättringsförslag följs upp inom ramen för verktyget ”Tyck-till”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Martin Arvidsson (MP) till kommunalrådet Erik Ciardi (C) om privatflyg på Kalmar Öland Airport. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Kajsa Hedin (M) till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S) om projektet med skyltar som innehåller texter som tackar cyklister för att de väljer att cykla. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om återköp av fastigheter från KIFAB-affären. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Måns Linge (M) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om majoritetens plan för Ljungnäsvillan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om oberoende värdering vid markköp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till utbildningsnämndens ordförande Marie Simonsson (S) om hur kommunen arbetar med fritidsverksamhet för utsatta grupper. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Begäran om nytt uppdrag för Södermöre kommundelsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Lokalförsörjningspolicy för Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Uppföljning av handlingsplaner och program 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Motion från Fredrik Sjömar (KD) om att göra en genomlysning av bullerproblematiken på våra skolor och förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Fredrik Sjömar (KD) om att minska barngrupperna på kommunens förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från ledamöterna från M om att etablera vänortssamarbete i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Motion från Hanne Lindqvist (M), Christopher Dywik (KD) och Lotta Wahlmino (L) kring motkrav på försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till nämnden för integration och arbetsmarknads ordförande Jenny Melander (S) om lägesbilden över arbetet med långtidsarbetslösa inom arbetsmarknadsenheten (AME). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Jonathan Sager (SD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om brottsförebyggande rådets roll att verka för en positiv bild av polisen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro.

2m. Interpellation från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om samverkanspass inom omsorgen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023
Publicerad: 30 maj 2023