Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april 2024

Information om Kalmar Kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Frågor och interpellationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Micael Foghagen (SD) till servicenämndens ordförande Johanna
Petersson (C) om rätt skyltning av kommunens telefonnummer i den offentliga
miljön
Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2b. Fråga från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Persson (S) om IT-säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till integration- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Jenny Melander (S), överlämnad till
gymnasieförbundets ordförande Anna Thore (S), om rätten att läsa upp
behörighet på Komvux
Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2d. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Dzenita Abaza (S), om
Kalmar är redo att knäcka gängen
Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2e. Interpellation från Mark Hammar (MP) till vatten- och miljönämndens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ordförande Anna Thore (S) om den biologiska mångfalden på de oklippta ytorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2f. Interpellation från Olle Olson (M) till utbildningsnämndens ordförande Marie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Simonsson (S), överlämnad till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
om Wi-Fi på skolor och fritidsgårdar efter stängning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande
Johanna Petersson (C) om stängda offentliga toaletter i Kalmarsundsparken
Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2h. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marie Simonsson (S) om hedersrelaterat våld och förtryck på Kalmars skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
och förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Liselotte Ammert (KD) till omsorgsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Michael Ländin (S) om kontinuitet inom hemtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marie Simonsson (S) om den ekonomiska situationen för Kalmars skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Mia Luäng (SD) till omsorgsnämndens ordförande Michael Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ländin (S) om äldreboendet Atlasvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunch

3. Information om årsredovisningen 2023 och möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Årsredovisning och koncernredovisning 2023 för Kalmar Kommunbolag AB, de majoritetsägda dotterbolagen samt Kalmar Öland Airport AB och Kalmar Energi Holding AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Kalmar kommuns årsredovisning 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Revisionsberättelse för 2023, revisorernas granskning av årsredovisningen 2023, granskning av god ekonomisk hushållning 2023 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. På lika villkor – HBTQIA+ - strategi 2024–2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Exploateringsavtal för del av fastigheterna Borshorva 1:2 och Borshorva 2:30, Lindsdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Detaljplan för fastigheten Borshorva 2:30 med flera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastigheterna Billsäng 1:28, Billsäng 1:32, Billsäng 1:46 och Billsäng 1:64, Påryd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för fastighet Hagby 35:4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Beslut om start av investeringsprojekt ur Verksamhetsplan med budget 2024 – Fjölebro, byte konstgräs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Hyresavtal vård- och omsorgsboende Lindsdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Regler för bidrag för enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Förslag till modell för hedrande av personer - Kalmarpriset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Beslut om undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla datamängder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Reglemente för krisledningsnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20. Styrdokument med övergripande inriktning för arbetet med civil beredskap 2024-2027 i Kalmar kommunkoncern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

21. Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP) och Christopher Dywik (KD) om partnerskap mot hemlöshet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22. Motion från Olle Olson (M), Hanne Lindqvist (M), Christopher Dywik (KD) och Lotta Wahlmino (L) om aktiviteter för att nå egen sysselsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

23. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

24. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till kommunstyrelsens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Johan Persson (S) om kommunen bör ha en strategi för strategier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m. Interpellation från Mark Hammar (MP) till servicenämndens ordförande
Johanna Petersson (C) om mängden solceller som kan installeras
Behandlas vid ett senare sammanträde på grund av frånvaro

2n. Interpellation från Hanne Lindqvist (M) till utbildningsnämndens ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Marie Simonsson (S) om Kalmar kommuns syn på friskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2o. Interpellation från Olle Olson (M) till integration- och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
arbetsmarknadsnämndens ordförande Jenny Melander (S) om integration- och Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
arbetsmarknadsnämndens mål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 30 april 2024